Księga Pamiątkowa Wsi Sancygniów cz. VII

Biografie » Adam Zawartka » Adam Zawartka - Księga Pamiątkowa Wsi Sancygniów » Księga Pamiątkowa Wsi Sancygniów cz. VII

W dniu 15 grudnia 1957 roku na Walnym Zebraniu Straży sprawozdawczo wyborczym wybrano na prezesa straży Jędrucha Stanisława, na wiceprezesa Bradkowskiego Leszka, gospodarza Leksa Jana, sekretarza Orkisza Mariana, skarbnika Zarębę , zastępcą naczelnika został Bajór Antoni.

W 1958 roku z powodu wyjazdu naczelnika Bradkowskiego Leszka, wybrano naczelnikiem straży Adama Zawartkę i z powodu choroby gospodarza Leksa Jana wybrano na gospodarza Szmera Czesława.

W dniu 23 lipca 1961 roku, cały ten nowo wybudowany budynek „Dom Strażaka” został uroczyście oddany do użytkowania. Budynek ten kosztował około 300 tysięcy złotych, w ramach czego z dotacji P.Z.U. I Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie dopomógł nam w budowie na około 130 tysięcy złotych finansowo i czynna społecznie ludność i strażacy.

W dniu otwarcia „Domu Strażaka” złożono kwiaty na nagrobku Józefa Chmiela (zmarł w lutym 1961 roku) i na grobach innych zmarłych strażaków, oraz uczczono minutą ciszy ich pamięć.

W dniu 23 lipca 1961 roku w godzinach rannych nowo wybudowany „Dom Strażaka” w Sancygniowie został poświęcony tak zewnątrz i wewnątrz przez Ks. Andrzeja Pyrka z naszej Parafii w Sancygniowie. W uroczystościach otwarcia uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gromadzkich rad narodowych, zasłużonym działaczom pożarnictwa wręczono odznaczenia korporacyjne: prezes straży Jędruch Stanisław, naczelnik Adam Zawartka, oraz druchowie „wzorowy strażak” i wysługę lat. Uroczystości otwarcia uświetniła swymi występami na scenie młodzież z Sancygniowa, oraz orkiestra dęta Powiatowej Straży Pożarnej z Pińczowa, który to prowadził Komendant Szelest Mieczysław.

Historię Straży przedstawił naczelnik Adam Zawarta, okres działalności jednostki przy zwalczaniu pożarów i klęsk żywiołowych, oraz wprowadzenia na wieś życia kulturowo – oświatowego, dziękując mieszkańcom wsi Sancygniów oraz Komendantowi Straży Pożarnej z Pińczowa.

W tym to czasie w skład Zarządu O.S.P. Sancygniów wchodził prezes Jędruch Stanisław, naczelnik Zawartka Adam, zastępca naczelnika Bajor Antoni, sekretarz Bratkowski Edward, skarbnik Zaręba Marian, gospodarz Szmer Czesław oraz licząca 24 członków O.S.P. , dobre wyposażenie z umundurowaniami wyjściowymi , oraz w sprzęcie p-pożarowym i umundurowaniami ćwiczebnymi. Rok rocznie występowali w zawodach sportowo – pożarniczych, zajmowali czołowe miejsca, przeto miała wyszkolonych strażaków, dowódców i zastępców sekcji I do V stopnia. Brała czynny udział w współzawodnictwie pomiędzy jednostkami straży przy wyszkoleniu gotowości bojowej a także ich uczestnictwo w licznych pracach społecznych przy budowie dróg, w kontrolach p – pożarowych. Od 1955 roku do 1972 r. jednostka O.S.P. Sancygniów była jednostką Gromadzką, obejmującą teren Gromadzkiej Rady Narodowej Biedrzykowice.

Gromadzkim Komendantem Straży był Chmiel Józef - od 1961 roku był nim Adam Zawartka do 1972 roku, gdzie był założycielem O.S.P w Opatkowicach w 1963 roku.

W 1964 roku otrzymał wóz strażacki Star Typu S. Pierwszym kierowcą był Górak Marian, później Stachnik Stanisław. W 1967 [?] O.S.P. Sancygniów otrzymała wóz strażacki {Żk z pełnym wyposażeniem oraz druga motopompą m.800. Kierowcą był Orkisz Bonifacy [?]. Pod koniec 1972 roku nastąpiła reorganizacja Gromadzkiej rady Narodowej, od 1 stycznia 1973 roku powstała Gmina Rady Narodowej w Stępocicach. Komendantem Gminnym Gminy Stępocice O.S.P. był Adam Zawartka mając w tym terenie 12 jednostek straży pożarnej, jako komendant obowiązki swoje wzorowo wykonywał.

Jednostka O.S.P. Sancygniów była wówczas Gminną Ochotniczą Strażą Pożarną. Komendantem Gminnym był Adam Zawartka, jako doświadczony strażak. Jako komendant zabrał się do polepszania działalności w jednostkach na terenie całe gminy. Poszły zaraz kontrole, zaopatrzenia wodne, zaopatrzenia stanu łączności alarmowania, przeszkolenia, oraz budowy remiz strażackich, gdzie oddano do użytkowania remizy strażacki w takich wsiach jak: Przezwody, Lubcza, Szyszczyce, Opatkowice, w Wolicy wyremontowano budynek po szkole podstawowej, na Przecławce i Szyszczycach wybudowano zbiorniki wodne.

W 1972 roku O.S.P Sancygniów obchodziło uroczystości 50 – cio lecia Sztandaru Strażackiego przez Władze Wojewódzkie, Powiatowe i Gromadzkie. Naczelnik Zawartka Adam odczytał referat sprawozdawczy jednostki O.S.P. Sancygniów za pracę społeczne minionych lat w pożarnictwie na ostatku dodał: Z tej trybuny chciałem gorąco podziękować wszystkim członkom straży za ich wkład w ochronę naszego mienia, oraz za wkład pracy nad dalszym umacnianiem naszej strażackiej organizacji oraz mieszkańcom wsi Sancygniów.

W działalności tej zabrakło nam nie żyjących już strażaków, oraz pierwszych założycieli, którzy odeszli na zawsze pozostając w chlubnie zapisanej karcie historii straży. Uczczono ich pamięć minutą ciszy, oraz złożono wieniec i kwiaty na nagrobkach zmarłych.

Z dniem 1 stycznia 1973 roku, nastąpiła G.R.N., powstała Gmina Stępocice, z G..N. Biedrzykowice, Lubcza, Wolica – w tej to gminie znajdowało się 12 jednostek O.S.P.

Jednostka O.S.P. Sancygniów była wówczas Gminną Jednostką gdzie w 1974 roku otrzymała drugi wóz pożarniczo bojowy z autopompą. Drugim kierowcą i konserwatorem sprzętu p – poż. Był Górak Józef.

Gminna O.S.P. Sancygniów skutecznie działała w zakresie podnoszenia sprawności operacyjnej każdej O.S.P., w dziedzinie przeszkolenia i wyposażenia w sprzęt, kontrolując sprzęt, dbając aby każda z nich uczestniczyła w zawodach strażackich.

W pierwszym półroczu 1976 roku władza administracyjna po kilku odbytych sesjach gminnych Rady Narodowej w Stępocicach, podjęła decyzję Gmine w Stępocicach przenieść na teren wiejski do Działoszyc. Z dniem 1 lipca 1976 roku Gmina Stępocice jako cały teren przeszedł do Działoszyce z ośmioma jednostkami O.S.P. Jednostki: Lubcza, Przezwody pod R. O.S.P.; Miechów, Węchadłów, Przecławka – Komenda R. O.S.P. Pinczów, ; natomiast nasza jednostka Sancygniów, Opatkowice, Wola Knyszyńska, Teodorów, Dziewięczyce, Szyszczyce, Wolica, pod Komendą w Kazimierzy Wielkiej. W drugim półroczu 1976 roku, Komenda Rejonowa O.S.P. Kazimierza Wielka zabrała jednostce Sancygniów wóz strażacki „Żuka” gdzie jednostka ta przeszła do poziomu operacyjno – bojowego Straży typu „S”, ale pozostała w bardzo dużym zasięgu działania w zapobieganiu pożarom, była bardzo sprawna w gaszeniu pożarów, oraz kontroli p – poż.

Każdego roku występowała w zawodach sportowo – pożarniczych gminnych, rejonowych, zajmując pierwsze miejsca. Za zawodach rejonowych w Kazimierzy Wielkiej straż z Sancygniowa zdobyła I miejsce wygrywając puchar Komendanta Rejonowego Kazimierzy Wielkiej.

W dniu 11 stycznia 1987 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym za 1986 rok, po sprawozdaniu Prezesa Jędrucha Stanisława, naczelnika Zawartki Adama, skarbnika Zaręby Mariana i Komisji Rewizyjnej przystąpiono do wyboru nowego składu osobowego Zarządu O.S.P. Sancygniów. Na wstępie głos zabrał Prezes Jędruch, który oznajmił zabranym strażakom , że ze względu na podeszły wiek 85 lat a piastując co przeszło od 15 grudnia 1957 roku do chwili obecnej, zmuszony jestem oddać młodszemu druchowi. Wybrano nowy skład zarządu: Prezes Bajor Antoni, naczelnik Adam Zawartka, skarbnik Leks Edward, sekretarz Bratkowski Edward, zastępce naczelnika Kula Tadeusz, gospodarz Madej Henryk. Członkowie Rady Rewizyjnej, przewodniczący Poterek Stanisław, Badocha Leon, Głąb Jerzy, delegatura na Zjazd Gminny O.S.P. Bajor Antoni, Zawartka Adam.

Strażakom O.S.P. Sancygniów za wzorową pracę wręczono 5 złotych medali, 8 srebrnych, oraz 10 brązowych.

Obecnie O.S.P. Sancygniów jest jednostką w pełni wyposażoną na zabudowy wiejskie, liczba pożarów zmalała, spadek liczby pożarów jest wynikiem zakrojonej na szeroka skalę działalnością profilaktyczną prowadzoną przez 25 druchów.

Przez pracę włożoną przez 60 lat w pożarnictwie oraz kulturze wsi przez drucha Adama Zawartkę wyróżniono przez Komendanta Głównego O.S.P. „Złotym Znaczkiem Związku” oraz godnością Członka Honorowego Związku O.S.P. I wpisanie do Księgi Pamiątkowej.

Przyszły lata 1990/91. W procesie zachodzących zmian w pożarnictwie dużo się zmieniło. Większość jednostek utrzymuje się z dotacji Urzędów Gminy a w tych urzędach brak pieniędzy.

Przybliża się rok 1992 – będzie to rocznica 70 – lecia O.S.P. Sancygniów.

 

część 2 z 2 o O.S.P. Sancygniów 29/12/2016

Oryginalnie zachowany tekst Adama Zawartki z Pamiątkowej Księgi Wsi Sancygniów

kontakt: rafalparyz@onet.eu
2006 - 2023